Yoshikazu Ebisu

Yoshikazu Ebisu

(Source: thelibraryoflarceny, via gothsummer)